Video: Decker, Roddick meet the koalas

January 06, 2010 9:00 AM