Lush Karma Komba solid shampoo.
Lush Karma Komba solid shampoo. Courtesy of Lush
Lush Karma Komba solid shampoo. Courtesy of Lush

Test drive: Lush Karma Komba Shampoo Bar

June 01, 2011 5:00 PM