Charlotte Latin 1,
Providence Day 0

Goals: LAT--R.Sheedy 1; PROVDAY--.

Assists: LAT--N.Gardner 1; PROVDAY--.