Providence Day 62,
Ravenscroft 47

RAV 7 14 15 11 - 47
PROVDAY 22 10 20 10 - 62

Points: RAV--; PROVDAY--B.Fields 18, J.Watkins 17, G.Williams 10, D.Mills 8, J.Howard 4, C.Raye 3, M.Lee 2.