Providence Day 51,
Ravenscroft 36

RAV 2 15 9 10 - 36
PROVDAY 14 14 10 13 - 51

Points: RAV--; PROVDAY--J.White 22, J.Brayboy 17, N.Morgan 9, S.Davis 2, A.Carrick 1.