Carolina Day School 46,
Providence Day 36

CDS 11 15 6 14 - 46
PROVDAY 12 11 4 9 - 36

Points: CDS--; PROVDAY--J.White 24, J.Brayboy 7, N.Morgan 5.