Rabun Gap-Nacoochee School (Ga.) 46,
Providence Day 42

GAP 9 7 18 12 - 46
PROVDAY 8 12 7 15 - 42

Points: GAP--; PROVDAY--J.Brayboy 18, J.White 15, N.Morgan 7.