East Gaston 69,
Kings Mountain 48

KMT - 48
EGASTON - 69

Points: KMT--; EGASTON--.