East Gaston 71,
North Gaston 56

NGA - 56
EGASTON - 71

Points: NGA--; EGASTON--.