East Gaston 79,
North Gaston 55

NGA - 55
EGASTON - 79

Points: NGA--; EGASTON--.