East Gaston 56,
West Mecklenburg 44

WME - 44
EGASTON - 56

Points: WME--J.Hood 20, J.Hinkson 9, R.McGruder 9, T.Price 6; EGASTON--.