Providence Day 40,
Charlotte Catholic 20

CAT 3 5 5 7 - 20
PROVDAY 12 10 10 8 - 40

Points: CAT--S.Rossitch 7, S.Dudzinski 6, C.Eberle 4, M. Archer 3; PROVDAY--J.White 14, N.Morgan 11, J.Brayboy 8, H.Graci 2, Izzy Gallant 2.