Ravenscroft 72,
Forsyth Country Day 16

FCD 7 5 1 3 - 16
RAV 14 23 18 17 - 72

Points: FCD--C.Wall 8, A.Sheppard 3, G.Thompson 2, G.Kozlowski 2, Logan 1; RAV--.