Ravenscroft 14,
Providence Day 2

Goals: PROVDAY--C.Brown 1, N.Framm 1; RAV--.

Assists: PROVDAY--; RAV--.