A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University.
A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University. Courtesy of Cara Feinberg
A lemur at the Duke Lemur Center at Duke University. Courtesy of Cara Feinberg

What to Watch on Wednesday: Duke’s lemurs do math on ‘NOVA’

April 15, 2015 02:00 AM