Bush praises Obama, and McCain

November 06, 2008 12:00 AM