Obama: Economy Job No. 1

November 08, 2008 12:00 AM