Santa visits Ashe Plantation

December 11, 2011 12:00 AM