Charlotte Catholic soccer star Patrick Fenton
Charlotte Catholic soccer star Patrick Fenton Special to the Observer
Charlotte Catholic soccer star Patrick Fenton Special to the Observer