All eyes zigzagging to Missoni

November 02, 2011 12:00 AM