Sonya Dockett.
Sonya Dockett. Provided photo.
Sonya Dockett. Provided photo.