Fred Klein
Fred Klein Lenn Long Photo 704-376-5570 courtesy of UNC Charlotte
Fred Klein Lenn Long Photo 704-376-5570 courtesy of UNC Charlotte