Bobby Johnson
Bobby Johnson Mecklenburg County District Attorney’s Office
Bobby Johnson Mecklenburg County District Attorney’s Office