Gov. Nikki Haley
Gov. Nikki Haley Alice Keeney AP
Gov. Nikki Haley Alice Keeney AP