Jamie Kimble “was goodness through and through,” her father says.
Jamie Kimble “was goodness through and through,” her father says. COURTESY OF RON AND JAN KIMBLE
Jamie Kimble “was goodness through and through,” her father says. COURTESY OF RON AND JAN KIMBLE